-واریز علی الحساب  سود سال ۹۶ برای سهامدارانی که از ۱ سهم تا ۴۰،۰۰۰ سهم داشته اند تا مورخه ۹۸/۱۲/۱۹پرداخت شده است که شامل ۳۹۲۰ سهامدار به مبلغ ۱،۵۶۷،۰۶۵،۱۰۰ (یک میلیارد و  پانصدو شصت و هفت میلیون و شصت وپنج هزار و صد )ریال میباشد

-واریز علی الحساب سود سال ۹۶ برای سهامدارانی که بین ۲۰،۰۰۰ سهم الی ۲۱،۰۰۰ سهم داشتند مورخه ۹۸/۱۱/۲۱پرداخت انجام شد

-واریز علی الحساب سود سال ۹۶ برای سهامدارانی که بین ۲۱،۰۰۰ سهم الی ۲۳،۰۰۰ سهم داشتند مورخه ۹۸/۱۱/۲۳پرداخت انجام شد

-واریز علی الحساب سود سال ۹۶ برای سهامدارانی که بین ۲۳،۰۰۰ سهم الی ۲۵،۰۰۰ سهم داشتند مورخه ۹۸/۱۱/۲۶پرداخت انجام شد

-واریز علی الحساب سود سال ۹۶ برای سهامدارانی که بین ۲۵،۰۰۰ سهم الی ۲۵،۵۰۰ سهم داشتند مورخه ۹۸/۱۱/۲۸پرداخت انجام شد

-واریز علی الحساب سود سال ۹۶ برای سهامدارانی که بین ۲۵،۵۰۰ سهم الی ۲۵،۷۰۰ سهم داشتند مورخه ۹۸/۱۱/۳۰پرداخت انجام شد

-واریز علی الحساب سود سال ۹۶ برای سهامدارانی که بین ۲۵،۷۰۰ سهم الی ۲۷،۰۰۰ سهم داشتند مورخه ۹۸/۱۲/۰۴پرداخت انجام شد

-واریز علی الحساب سود سال ۹۶ برای سهامدارانی که بین ۲۷،۰۰۰ سهم الی ۳۰،۰۰۰ سهم داشتند مورخه ۹۸/۱۲/۰۷پرداخت انجام شد

-واریز علی الحساب سود سال ۹۶ برای سهامدارانی که بین ۳۰،۰۰۰ سهم الی ۳۵،۰۰۰ سهم داشتند مورخه ۹۸/۱۲/۱۱پرداخت انجام شد

-واریز علی الحساب سود سال ۹۶ برای سهامدارانی که بین ۳۵،۰۰۰ سهم الی ۳۷،۰۰۰ سهم داشتند مورخه ۹۸/۱۲/۱۴پرداخت انجام شد

-واریز علی الحساب سود سال ۹۶ برای سهامدارانی که بین ۳۷،۰۰۰ سهم الی ۳۹،۹۹۹ سهم داشتند مورخه ۹۸/۱۲/۱۹پرداخت انجام شد

– برای سهامدارانی که بدلیل نداشتن شماره حساب علی الحساب سود سال ۸۹ پرداخت نشده در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۷برای ۲۰۸ نفرسهامدار  پرداخت شد