مدیران ارشد
نام و نام خانوادگیسمتپست الکترونیک
پروفسور کاظم اورعیرئیس هیئت مدیرهk.oraee@joveincement.com
دکتر بهدین اورعیمدیر عاملb.oraee@joveincement.com
دکتر نیکزاد اورعیعضو هیئت مدیره و مدیر حقوقیn.oraee@joveincement.com
دکتر محمودرضا تاجیکقائم مقام مدیرعاملm.tajik@joveincement.com
مهندس جلال حسینیمعاون و مشاور مدیرعاملjalal.hoseini@joveincement.com
محمد هرویمدیر مالی و اداریm.heravi@joveincement.com
مهندس علی مهریمدیر فناوری اطلاعاتit@joveincement.com
بابک جوانبخترئیس حسابداریb.javanbakht@joveincement.com