مدیران ارشد
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
پروفسور کاظم اورعی رئیس هیئت مدیره k.oraee@joveincement.com
دکتر بهدین اورعی مدیر عامل b.oraee@joveincement.com
دکتر نیکزاد اورعی عضو هیئت مدیره و مدیر حقوقی n.oraee@joveincement.com
دکتر محمودرضا تاجیک قائم مقام مدیرعامل m.tajik@joveincement.com
مهندس جلال حسینی معاون و مشاور مدیرعامل jalal.hoseini@joveincement.com
محمد هروی مدیر مالی و اداری m.heravi@joveincement.com
مهندس علی مهری مدیر فناوری اطلاعات it@joveincement.com
حمیده ادیبیان رئیس حسابداری h.adibian@joveincement.com