کلینکر سیمان جوین
کلینکر
3 مارس 2016
مصاحبه با خیر پیشکسوت ورزش حاج سید باقر اورعی
6 آوریل 2016

مراسم افتتاحیه کارخانه سیمان جوین