مدارک مورد نياز جهت خريد سهام:

درخواست کتبی به مدیریت محترم عامل جهت خرید سهام
پس از پذیرفته شدن درخواست، فيش واريزي
نامه درخواست با امضاء به اين ترتيب: اينجانب......................تعداد.......................سهام سيمان جوين را، هر سهمي به مبلغ ....... ريال خريداري نموده ام.
آدرس دقيق پستي ، تلفن، شماره حساب بانکي جهت واريزي سود سهام،کپي شناسنامه و کپي کارت ملي وامضاء
مدارک فوق را به آدرس: مشهد - احمد آباد - بلوار رضا - رضا 7 - پلاک 19 ارسال نمائید.
logo-samandehi