پیرو آگاهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مندرج در روزنامه قدس مورخه چهارشنبه 96/04/17 و روزنامه خراسان مورخه 96/04/17 مجمع عمومی عادی سهام شرکت سیمان جوین (سهامی عام) راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 96/04/28 به نشانی جغتای - الله آباد کارخانه سیمان جوین با حضور بیش از 94 درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان که اسامی آنان به پیوست لیست ضمیمه می باشد به همراه حسابرس و بازرس قانونی و اعضاء هیئت مدیره تشکیل گردید.
 انتخاب هیئت رئیسه 
پس از تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید و با توجه به حضور بیش از 94 درصد از صاحبان سهام یا نماینده قانونی آنان رسمیت جلسه اعلام و سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:
  • آقای دکتر سیدکاظم اورعی میرزمانی بعنوان رئیس جلسه
  • آقای دکتر سید محمدبهدین اورعی میرزمانی بعنوان ناظر اول
  • آقای محمود رضا تاجیک بعنوان ناظر دوم
  • آقای امیر ناصری بعنوان منشی جلسه
 دستور جلسه 
  • ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
  • بررسی و تصویب صورت های مالی پایان سال 95
  • انتخاب بازرسان قانونی شرکت (اصلی و علی البدل)
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  • انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد